Bluetooth Headset BH 503 hjælp

background image

Brugervejledning til Nokia
Bluetooth-stereoheadset BH-503

9203666

1. udgave DA

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette
dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.
Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne
tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de
produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller
nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset
hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet
af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende,
herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål,
i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som
helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserede ændringer eller modifikationer af denne enhed kan ugyldiggøre brugerens ret
til at bruge udstyret.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove
og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9203666/1. udgave DA

background image

3