עזרה Bluetooth Headset BH 503

background image

תישיא

Bluetooth

תירוביד

Nokia BH-503

תינופואירטס

שמתשמל ךירדמ

9203666

Issue 1 HE

background image

תומיאת תרהצה

תושירדל םאות

HS-95W

רצומה יכ תאזב הריהצמ

NOKIA CORPORATION

.

1999/5/EC

היחנהב םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה

תבותכב אוצמל ןתינ המאתהה תרהצה לש קתוע

.

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

/

.תורומש תויוכזה לכ

.

© 2007 Nokia

הרוצ לכב ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

.םירוסא ,

Nokia

-מ שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש

Nokia

לש םימושר םיירחסמ םינמיס םה

Nokia Connecting People

Nokia

תויהל םייושע ,ןלהל םירכזומה ,תורבח לשו םירצומ לש םירחא תומש

.

Corporation

.םהל םיסחוימה םילעבה לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ םינמיס

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

.

םייוניש עצבל תוכזה תא תרמוש

Nokia

.ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

.תמדקומ העדוה אלל הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו

םיקזנ לכל םגו ,הסנכה וא םינותנ ןדבואל ןפוא םושב תיארחא היהת אל

Nokia

.אוהש ןפוא לכב ומרגייש םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ

,לחה קוחה יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ

.(

as is

) "אוהש יפכ" ןתינ הז ךמסמ ןכות

תעמתשמ תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל

Nokia

.הז ךמסמ לש ןכותל וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו תוריחסל

העדוה אלל תע לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש

.תמדקומ

לש קוושמל הנפ םיטרפל

.רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

.ךירוגמ םוקמל בורקה

Nokia

תא ליעפהל שמתשמל תנתינש תושרב עוגפל םילולע הז ןקתהב םישרומ אל םייוניש

.דויצה

אוצי חוקיפ

לש תונקתלו אוציי יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז ןקתה

.טלחהב הרוסא קוחה תא תדגונה הלועפ

.תורחא תונידמו ב“הרא

9203666 / Issue 1 HE

background image

3

םיניינע ןכות

4 ............................. המדקה .1

Bluetooth תייגולונכט

4 .................. תיטוחלא תרושקתל

5 .................. םינושאר םידעצ .2

5 .................................... הריקס
5 ...................................םינעטמ
6 .........................הללוסה תניעט

תירובידה לש יוביכו הלעפה

6 .................................. תישיאה

6 ...............................הלעפה

7 .................................. יוביכ

תירובידה לש רוביחו המאתה

7 .................................. תישיאה

תירובידה לש רוביחו המאתה

לעב ירלולס ןופלטל תישיאה

7 ...........................הקיזומ ןגנ

תירובידה לש רוביחו המאתה

8 ............. הקיזומ ןגנל תישיאה

8 ....... תישיאה תירובידה קותינ

תישיאה תירובידה רוביח

8 .................................. שדחמ

9 ..................... יסיסב שומיש .3

לעמ תישיאה תירובידה תבכרה

9 ................................. םיינזואה
9 .................. עמשה תמצוע תוסיו
9 ..........................תוחישב לופיט

10 ........................הקיזומל הנזאה

תירובידה סופיא וא תורדגהה יוקינ

10 .................................. תישיאה

11 ................. תוללוס לע עדימ .4

12 .......................הקוזחתו לופיט

background image

4