Bluetooth Headset BH 503 - 1. הקדמה

background image

המדקה

המדקה .1

ןיזאהל לכות

Nokia BH-503

תינופואירטסה תישיאה

Bluetooth

-ה תירוביד תרזעב

ןופלטה תועצמאב די-עגמ אלל תוחיש לבקלו עצבל םגו ,םאות הקיזומ ןגנמ הקיזומל

ירלולסה ןופלטה לש הקיזומה ןגנ תויהל יושע הקיזומה ןגנ

.ךתושרבש ירלולסה

.דרפנ הקיזומ ןגנ וא ,ךתושרבש

.

Bluetooth

-ב םיכמותש ,םימאות םינקתה םע תישיאה תירובידב שמתשהל לכות

תא םג ארק

.תישיאה תירובידב שומישה ינפל הז שמתשמל ךירדמ הדיפקב ארק

תוחיטב לע ינויח עדימ קפסמש ,ךתושרבש ירלולסה ןופלטה לש שמתשמל ךירדמה

תירובידה תא קחרה

.ךתושרבש הקיזומה ןגנ לש שמתשמל ךירדמה תא םגו ,הקוזחתו

.םינטק םידלי לש די גשיהמ הלש םירזיבאה תאו תישיאה

תיטוחלא תרושקתל

Bluetooth

תייגולונכט

רבחל ךל תרשפאמ

Bluetooth

תייגולונכט

רוביח

.םילבכ אלל םימאות םינקתה

תישיאה תירובידהש בייחמ וניא

Bluetooth

קחרמה ךא ,הייאר-וקב ויהי רחאה ןקתההו

.םירטמ 10 אוה םינקתהה ינש ןיב יברמה

ךכ ,הזל הז רתוי םיבורק םינקתההש לככ

חווט

.רתוי םיבוט ויהי םהלש םיעוציבה

.םישרתב ההכ רופאב גצומ יבטימה הלעפהה

,קחרמ לשב תוערפהמ לובסל לולע רוביחה

וא (ריהב רופאב גצומ) םימסוח םימצע

.םירחא םיינורטקלא םינקתה