Bluetooth Headset BH 503 - הפעלה

background image

הלעפה

תישיאה תירובידה

.תוינש

2

-כ ךשמל יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ,הלעפהל

.רצק ןמזל ריאת הקוריה יוויחה תירונו ,ףצפצת

םימאתומה הקיזומה ןגנל וא ירלולסה ןופלטל רבחתהל הסנמ תישיאה תירובידהשכ

תישיאה תירובידהשכ

.תויטיאב קוריב בהבהת יוויחה תירונ ,הילא תרביחש םינורחאה

.תויטיאב לוחכב בהבהת יוויחה תירונ ,שומישל הנכומו והשלכ םאתומ ןקתהל תרבוחמ

בצמל יטמוטוא ןפואב סנכית איה ,והשלכ ןקתהל המאתוה אל תישיאה תירובידה םא

.(

7

דומעב "תישיאה תירובידה לש רוביחו המאתה" האר) המאתה

הבכ ,המ ןמזל וב שמתשמ ךניא ךא ,והשלכ ןקתהל תישיאה תירובידה תא תרביח םא

.למשח תכירצב ךוסחל ידכ תישיאה תירובידה תא

background image

7

םינושאר םידעצ