Bluetooth Headset BH 503 - התאמה וחיבור של הדיבורית האישית לטלפון סלולרי בעל נגן מוזיקה

background image

תועצמאב הקיזומ תעמשהלו תוחיש תלבקל ,תוחיש עוציבל ןופלטב שמתשהל

.תישיאה תירובידה

.לעפומ ןופלטהש אדו

.1

.תירובידה תא לעפה ,והשלכ ןקתהל רבעב המאתוה אל תישיאה תירובידה םא

.2

תוריהמב בהבהל ליחתת יוויחה תירונו ,המאתה בצמל סנכית תישיאה תירובידה

.לוחכב

ךכ רחאו ,היובכ תירובידהש אדו רחא ןקתהל רבעב המאתוה תישיאה תירובידה םא

.לוחכב תוריהמב בהבהל ליחתת יוויחה תירונש דע יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל

.

Bluetooth

ינקתה שפחל ןופלטל הרוהו ,ןופלטב

Bluetooth

-ה תנוכת תא לעפה

.3

.ךתושרבש ןופלטה לש שמתשמל ךירדמב ןייע תוארוהל

.ורתואש םינקתהה תמישרמ תישיאה תירובידה תא רחב

.4

.ןופלטל תישיאה תירובידה תא רבחלו םיאתהל ידכ

0000

המסיסה תא ןזה

.5

.המאתהה רחאל ינדי ןפואב רוביחה תא רוציל ךרטצתש ןכתיי ,םימיוסמ םינופלטב

.דבלב תחא םעפ ןופלטל תישיאה תירובידה תא םיאתהל ךילע

ךלש ירלולסה ןופלטב טירפתב גצות תישיאה תירובידה ,החילצה המאתהה םא

.תעכ םימאתומש

Bluetooth

-ה ינקתה וב םיגצומש

תירונ ,שומישל הנכומו ךתושרבש ירלולסה ןופלטל תרבוחמ תישיאה תירובידהשכ

.תויטיאב לוחכב בהבהת הבש יוויחה

background image

8

םינושאר םידעצ