Bluetooth Headset BH 503 - חיבור הדיבורית האישית מחדש

background image

תישיאה תירובידה קותינ

טירפתב התוא קתנ וא תירובידה תא הבכ ,ןקתההמ תישיאה תירובידה קותינל

.ןקתהבש

Bluetooth

.התוא קתנל ידכ תישיאה תירובידל המאתהה תא קוחמל ךירצ ךניא

שדחמ תישיאה תירובידה רוביח

המע םהב תשמתשהש הקיזומ ןגנל וא ןופלטל תישיאה תירובידה תא רבחל ידכ

.ןקתהבש

Bluetooth

טירפת תועצמאב רבחתה וא תירובידה תא לעפה ,הנורחאל

יטמוטוא ןפואב ןקתהה לא רבחתהל תישיאה תירובידל רשפאל לכותש ןכתיי

טירפתב םאתומה ןקתהה תורדגה תא הנש ,ךכ םשל

.תלעופ תירובידהשכ

.

Nokia

לש םינקתהב

Bluetooth

background image

9

יסיסב שומיש

יסיסב שומיש .3

םיינזואה לעמ תישיאה תירובידה תבכרה

תא בכרה

.שארה ירוחאמ ראווצה תעוצר תא ךמנה

םילוקמרה תוירכש ןפואב םיינזואה לע תישיאה תירובידה

.םיינזואה לע חונ ןפואב וחנוי

,תילאמשה ןזואה לע

L

תואב תנמוסמה תירכה תא חנה

.תינמיה ןזואה לע חנה

R

תואב תנמוסמה תירכה תאו

ךתלוכי תישיאה תירובידב שומיש ךלהמב

:הרהזא

שמתשת לא

.עגפיהל הלולע הביבסה תא עומשל

ןכסל הלולע איהש תומוקמב תישיאה תירובידב

.ךנוחטב תא םהב

עמשה תמצוע תוסיו

עמשה תמצוע תוסיו שקמ לע ץחל ,תישיאה תירובידב עמשה תמצוע תא תסוול ידכ

ידכ ןותחתה עמשה תמצוע תוסיו שקמ לע ץחל וא עמשה תא ריבגהל ידכ ןוילעה

.הקיזומל הנזאה וא החיש ךלהמב ,עמשה תא שילחהל

תוחישב לופיט

תישיאה תירובידהשכ ליגרכ ךלש ירלולסה ןופלטב שמתשה ,החיש עוציבל