Bluetooth Headset BH 503 - טעינת הסוללה

background image

הסנת לא

.הרסהל תנתינ הניאש ,תימינפ תנעטנ הללוסב תדיוצמ תישיאה תירובידה

תירובידל קזנ םורגל הלולע וז הלועפ .תישיאה תירובידהמ הללוסה תא ריסהל

.תישיאה

.ריקב למשחה עקשל ןעטמה תא רבח

.1

.הניעטה ךלהמב םודאב ריאת יוויחה תירונ

.ןעטמה רבחמל ןעטמה לבכ תא רבח

.2

תא קתנ ,הליחתמ הניא הניעטה םא

.הניעטה תלחתה ינפל המ ןמז ףולחיש ןכתיי

.תינש הסנו בוש ותוא רבח ,ןעטמה

.תוקד 15-ו העש דע ךשמיהל היושע הללוסה לש האלמ הניעט

תירובידהמ ןעטמה תא קתנ

.קוריב ריאת יוויחה תירונ ,ןיטולחל הנועט הללוסהשכ

.3

.ריקב למשחה עקשמו תישיאה

תועש

13

דעו הנתמה

ימי 10

דע ,רוביד תועש

13

דע קיפסת ןיטולחל הנועט הללוס

,תאז םע

.(תוקד 20 לש הניעט ידי לע העמשה תוקד 75 וא) הקיזומ לש העמשה

תורדגהל ,

Bluetooth

ינקתה לש םינוש םיגוסל םאתהב תונתשהל םילולע םינמזה

.הלעפה תוביבסלו שומיש תונונגסל ,שומיש

יוויחה תירונו םיעובק םיחוורמב ףצפצת תישיאה תירובידה ,תנקורתמ הללוסהשכ

.הללוסה תא ןעט

.תויטיאב םודאב בהבהת