Bluetooth Headset BH 503 - הרכבת הדיבורית האישית מעל האוזניים

background image

ךלהמב ילוק גויחב שמתשהל ןתינ אל

.ןופלטה לש שמתשמל ךירדמב ראותמכ ךשמהו

.החיש

תייחדל

.ןופלטה ישקמב שמתשה וא יתילכת-ברה שקמה לע ץחל ,החישל הנעמל

.יתילכת-ברה שקמה לע הלופכ הציחל ץחל ,החישה

.ןופלטה ישקמב שמתשה וא יתילכת-ברה שקמה לע ץחל ,החיש םויסל

שקמ לע ץחל ,החיש ךלהמב ןופורקימה לש (הקתשה לוטיבל וא) הקתשהל