Bluetooth Headset BH 503 - האזנה למוזיקה

background image

יסיסב שומיש

/העמשהה שקמ תא קזחהו ץחל ,רבוחמ ןופלטל תישיאה תירובידהמ החישה תרבעהל

הציחל ץחל ,תישיאה תירובידל החישה תא ריזחהל ידכ

.תוינש 2-כ ךשמל היהשה

.יתילכת-ברה שקמה לע תחא

הקיזומל הנזאה

םאות הקיזומ ןגנל תישיאה תירובידה תא רבח ,הקיזומל ןיזאהל ידכ

םאותה הקיזומה ןגנ

.(רחא הקיזומ ןגנ וא הקיזומ ןגנ תנוכת לעב ירלולס ןופלט ןוגכ)

.

Bluetooth A2DP

ליפורפב ךומתל בייח

הב שמתשהל לכות ,דרפנ הקיזומ ןגנל אל ךא ןופלטל תרבוחמ תישיאה תירובידהשכ

.הקיזומ ןגנב דיוצמ וניא ןופלטה םא תוחישל תונעלו תוחיש עצבל ידכ קר

.ךתושרבש הקיזומה ןגנב תויולת תונימזה הקיזומה תויצקנופ

דע ההשות הקיזומה ,הקיזומל הנזאה ךלהמב החיש עצבמ וא החישל בישמ התא םא

.החישה תא םייסתש

עמש תמצועל תכשוממ הפישח

.תינוניב המצועב הקיזומל ןזאה

:הרהזא

.ךתעימשב עוגפל הלולע ההובג

.היהשה/העמשהה שקמ לע ץחלו הקיזומה ןגנב התוא רחב ,יהשלכ העוצר תעמשהל

תקספהל

.היהשה/העמשהה שקמ לע ץחל ,העמשהה תא שדחל וא תוהשהל ידכ

.תוינש

2

-כ ךשמל היהשה/העמשהה שקמ תא קזחהו ץחל ,העמשהה

,תמדוקה העוצרה תריחבל

.המידק הצרהה שקמ לע ץחל ,האבה העוצרה תריחבל

ץחל ,העמשה ךלהמב תיחכונה העוצרב ריהמ טווינל

.הרוחא הצרהה שקמ לע ץחל

.םישקמה דחא תא קזחהו