Bluetooth Headset BH 503 - ניקוי ההגדרות או איפוס הדיבורית האישית

background image

תישיאה תירובידה סופיא וא תורדגהה יוקינ

ץחל ,תישיאה תירובידה תא הבכ ,עמשה תמצועו המאתהה תורדגה תא תוקנל ידכ

דע ןוילעה עמשה תמצוע תוסיו שקמ לע ץחל ךכ רחאו יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו

.לוחכו קורי ,םודאב םימעפ שולש ןיגוריסל בהבהת יוויחה תירונש

רבח ,(הנועט הב הללוסהש תורמל לועפל הלדח םא) תישיאה תירובידה תא ספאל ידכ

לע ץחלו יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ךכ רחאו תישיאה תירובידל ןעטמה תא

.תישיאה תירובידה תורדגה תא הקנמ וניא סופיאה

.ןוילעה עמשה תמצוע תוסיו שקמ

background image

11

תוללוס לע עדימ

תוללוס לע עדימ .4

תואמ הללוסה תא קורפלו ןועטל ןתינ

.תנעטנ הללוס ידי לע לעפומ ךתושרבש ןקתהה

ורשואש םינעטמ תרזעב קר הללוסה תא ןעט

.הלבתת איה רבד לש ופוסב ךא ,םימעפ