Bluetooth Headset BH 503 Help

background image

Gebruikershandeleiding bij de
Nokia Bluetooth Stereo
Hoofdtelefoon BH-503

9203664

Uitgave 1 NL

background image

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit HS-95W-product voldoet aan de essentiële
vereisten en andere relevante voorschriften van Richtlijn 1999/5/E

G.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een
gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is
verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation.
Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de
respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het
recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen
in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor
enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist
krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij
impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende
de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen
tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te
herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact
op met de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

Als wijzigingen aan het apparaat niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het
recht worden ontzegd om het apparaat te gebruiken.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan
wet- en regelgeving betreffende export van de Verenigde Staten en andere landen.
Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9203664 / Uitgave 1 NL

background image

3