Bluetooth Headset BH 503 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth stereoheadset
BH-503 Användarhandbok

9203666

Utgåva 1 SV

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-95W uppfyller grundläggande
krav och andra relevanta bestämmelser i EU-direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av
konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta
dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.
Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller
näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och
förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller
särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i
tvingande lag, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda,
inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller
lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet
eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att ändra eller återkalla detta dokument utan
föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din
närmaste Nokia-återförsäljare.

Otillåten ändring eller modifiering av enheten kan medföra att användarens rätt att handha
utrustningen upphävs.

Exportbestämmelser
Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under
exportlagstiftning och -förordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen
är förbjuden.

9203666/Utgåva 1 SV

background image

3